O W Ä D R E T  1 8 7 5

Söndagen 25 juli 1875 drabbades Högsby av ett närmast katastrofalt oväder. Det ställde till enorma skador på bara en kort stund. Den 7 aug. skrev tidningen Barometern en utförlig artikel om det. Den återges avskriven nedan.

– Skydraget eller owädret i Högsby. Wi hafwa förut omnämnt, att söndagen den 25 juli ett svårt owäder övergick trakten af Högsby kyrka, och meddela wi nu följande närmare upplysningar derom, som korrespondenter till Oscarshamns-Posten lemnat.
Den förste korrespondenten skrifver: ”sedan ifrågawarande dag warit ytterst warm och qwalmig; började wid pass kl. fyra på eftermiddagen, åskan höras och efter det åskknallarna blifwit allt starkare så wäl i söder som wester samt regnet börjat falla i riktiga strömmar, utbröt slutligen en orkanlik storm, hwars like i wåldsamhet ingen här kan minnas. Denna orkan förde med sig ett hagelfall – hagel stora som dufägg – hwilka, icke i små qvantiteter, utan i werklige drifwor qwarlågo ännu hela måndagen och till en del äfwen på tisdagen. Att en sådan storm jemte det hagel den förde med sig skulle sprida förödelse war naturligt; och om än ovädret ej rasade å något stort område, så war bod detta område särdeles fruktbart och prunkade nu med den yppersta gröda man kunde tänka sig. Å Högsby och Huseby egor, där största skadan förorsakats, se sädesfälten werkligen bedröfliga ut. Der finnes rågfält, hwarest säden icke allenast blifwit sönderpiskad, utan derjemte alldeles bortförd af stormen, så att man näppeligen kan tro att där wurit säd, om man ej visste det förut. På måndagsmorgonen företedde den sköna ådalen en anblick, minst sagdt sorglig. Härjade sädesfält, nedrasade hus och hägnader, krossade fönsterrutor i hundratal och afbrutna eller aflöfwade träd. Staby allé war till den grad spärrad af nedfallna trädgrenar, att flere timmars arbete åtgick för dess bortrödjande.
De skador som förorsakades woro, wärderade i penningar, ansenliga. Ensamt å wäxande gröda hade blifwit uppskattade till närmare 30 000 kr hwarjemte byggnadernas återuppförande eller iståndsättande torde medföra en kostnad af omkring 7 000 kr.
De hemmans egor, hwarå grödan skadades, woro: Högsby, Huseby, Berga, Hanåsa, Staby, Hammarby, Gillberga, Ekeby, Kolsrum, Högsholm och Odensvi.
De byggnader, som skadades, woro: en loge å Huseby stora hemman, twå logar i Högsby samt en loge och magasin i Huseby gård, hwilka alla nedrasade och hwaraf det sist nämnda innehöll omkring 125 tunnor råg och hwete, hwilket naturligtwis dels skadades af regnet och dels ej kunde alls tillwaratagas. Å mössmakaren Hultmans nya hus i Högsby aflyftes en del af taket och kastades flere famnar från stället, hwarefter en del af ena gafwelwäggen nedrasade och tog med sig i fallet panelen till boningsrummen, hwarest bod till all lycka ingen menniska för tillfället uppehöll sig. Ensamt kammarherren af Harmens’ direkta förlust torde uppgå till föga mindre än 20 000 kr och kommissarien Bergmans till närmare 6 000 kronor.
En annan af korrespondenterna redogör för den af stormen förorsakade skadan på följande sätt:
Det sorgligt ryktbara owädret den 25 sistl. juli åtföljt af åska och hagel, utbröt kl. något öfwer 4 på e. m. samt sträckte sig från och med Gillberga öfwer Ekeby, Hammarby, Staby, Kolsrum, Odensvi, Husaby, Högsby och Hanåsa byar och gårdar, hwarest mer och mindre skada skett. På hemmanen i Husaby, Högsby och Lilla Hanåsa härjade owädret hårdast, hwadan all gröda å dessa ställen blef nästan totalt sönderslagen och förderfwad. En mängd fönsterrutor krossades, 3 logar och ett sädesmagasin med deri förwarade 300 tunnor råg, tillhörande hr kammarherren H. af Harmens, nedstörtades. En logebyggnad till pastors stomhemmanet i Husaby störtades, halfwa taket å mösskräddare Hultmans hus slungades dels ut på landswägen dels i en närbelägen åkerlycka och östra gaflen, af tegel, instörtade i nedra wåningen jemt efter jemnwäggen. Wid tillfället woro Hultmans swärmoder, ett årsgammalt barn och en piga i nämnde hus, men i samma minut taket aflyftades och röstet af gafweln instörtade, hade de flytt ut i köket, hwadan de undgingo med blotta förskräckelsen. En mängd fruktträd och andra träd skadades och upprycktes med rötterna, derjemte 2:ne stora och friska ekar uppdrogos med rötterna och kullkastades. Nästan alla gärdesgårdar kullkastades, besynnerligt nog åt olika wäderstreck, som gifwer för handen att stormen eller orkanen war så häftig, att den snurrade kring på alla håll. Trädgårdsplank eller staket lösrycktes och slungades långa stycken. Besynnerligt nog blef ej wår gamla kyrka med sin höga takresning skadad widare än till några fönsterrutor, ehuru träden omkring densamma kullkastades, splittrades och slungades på långa afstånd omkring. All frukt på på träden i trädgårdarne blef till större delen nedslagen och den möjligen ännu qwarsittande är så sönderslagen af de stora hagelstenarne, att den wissnar och faller ned. Krusbären, köks- och blomsterträdgårdarne ruinerades på flera ställen totalt. Haglen, hwilka woro något större än hasselnötter, hårda och genomskinliga som is, woro kantiga och hwassa. Dessa lågo på måndags-morgonen på flera ställen ännu i stora drifwor och kunde till och med plockas bland nedslammad jord i Staby allé sistl. torsdags afton eller fyra dygn efter det rasande owädret. På de flesta ställena har den förderfwade grödan, af dertill utsedda syningsmän, taxerats, och hwad det berättats, har skadan hos hr kammarherre af Harmens upptagits till 13 000 kr. och hos hofrättskommissarien Bergman till närmare 6 000 kr. Dessa herrar hafwa lidit största skadan. Hr kammarherrens nedfallna logar och magasin äro icke inbegripna i den beräknade skadan. Åskan hördes på afstånd under oupphörligt mullrande, en längre stund innan de olycksdigra molnen ankommo, men något före orkanen hade åskan afstannat och hördes blott då och då med en knall. En allmän förskräckelse war rådande inom hwarje familj och nästan i hwarje hus hade man att göra med utösning af watten och hagel som instörtat i rummen från fönstren genom de sönderslagna rutorna.
En tredje korrespondent skrifwer:
Wid pass kl. 4 på e. m. uppsteg i syd sydwest ett större moln, då åskan samtidigt började låta höra sig, åtföljd af täta blixtar. En stund derefter uppsteg såwäl i öster och wester moln med blixtar och åska. Samtidigt som ett häftigt ösregn började falla, sågos molnen mötas och stöta tillsamman, då en wåldsam orkan instälde sig, åtföljd af hagel, hwilka nedföllo i sådan mängd, att öfwer 20 tums drifwor på flera ställen funnos; (hagel påträffades ännu förliden fredag.)
Wid södra ändan af Gillberga by började hagelowädret, följande Emån öfwer Tingebro, hwarest stormen och hagelbyarne woro synnerligen wåldsamma. Å Huseby egendom kullkastades en för 15 a 20 år sedan omsorgsfullt uppbyggd loge jemte magasin, tillhörige herr kammarherre H. af Harmens, likasom en logeräcka å Huseby stomhemman, jemte en logebyggnad å n:o 1 Högsby, äfwen tillhörig hr Harmens.
Såsom ett exempel på orkanens wåldsamhet will korrespondenten nämna, att en frisk ek å Högsby gärde, öfwer 3 fot tjock, upprycktes med rötterna samtidigt som flera andra större träd dels upprycktes med rötterna och dels afbrötos.
Å det wid Högsby kyrka belägna, mössmakaren Hultmans tillhöriga hus, som war af tegel, kullwräkte orkanen södra gafweln jemte halfwa taket, likasom byggningen å n:o 2 Högsby, tillhörig hr Harmens, rubbades uti sitt läge, så att fara är att den i sitt nuwarande skick ej kan bebos. De många smärre skadorna å andra hus med sine flere hundrade krossade fönsterrutor skulle upptaga alltför mycket utrymme att beskrifwa.
Att grödan genom den swåra orkanen och det starka hagelfallet till större delen bortsopades, är tyvärr lätt att inse, och att den derigenom uppkomna skadan för mången är rätt kännbar, derom kunna här nedan upptecknade summor wittna, sedan nu wärdering af sakkunnige personer blifwit werkstäld, och af hwilken wärdering framgår att skada tillskyndats
hr kammarherre H. af Harmens för 12,967 :–
hofrättskommissarien B. N. W. Bergman 5,768: 85
L. G. Tiberg i Hammarby 1,520: 50
komminister A. P. Lunell 1,175: 20
Johan Fr. Johansson i Högsby 1,026:–
Nils P. Karlsson i Hanåsa 798: 56
P. Fr. Nilsson i d:o 1,034: 80
Fr. Carlman i Kolsrum 888: 86
Sven Nilsson i Staby 786:–
Skadan å hr Sabelströms i Kolsrum gröda, hwilken är rätt stor, äfwensom på Odenswi egendom, är ännu icke känd. Utom desse uppräknade belopp äro många mer och mindre kända.
Den af olyckan swårast hemsökte torde utan twifwel wara soldaten Lindgren i Huseby, som fick hela sin gröda förstörd. Den swåra wintern förstörde hans, såwäl som många andras höstsäd, hwarföre han måste plöja upp jorden och låna pengar till korn, hwarmed han i wåras besådde densamma. Nu är alltsammans sönderpiskadt af hagel. Det wärsta är också att mannen, som fruktar att nu ej kunna betala den skuld, hwari han råkat, försjunkit i ett swårmod, som hotar att öfwergå i sinnesrubbning.

Mössmakare Hultman med fru. Bild från ca 1873

Det i texten omnämnda "mössmakare Hultmans hus" låg, idag motsvarande, vid Storgatan mitt emot värdshuset Emågården.