T o r p  o c h  s t u g o rLite om torp och stugor

I socknen har det funnits gott om torp och stugor.
En del låg på ställen där man knappast kan tänka
sig att bo idag. Det innebär också att det inte
alltid är så lätt att hitta dem; eller spåren av dem
kanske är rätt uttryck. När man idag talar om torp
syftar man oftast på ett gammalt litet rödfärgat
hus; kanske vilket som helst. Det är naturligtvis smidigt men alla dessa små stugor var inte torp i
ordets rätta bemärkelse. Ett torp låg på en större
gårds ägor. Torparen hade någon form av kontrakt med storbonden. Detta löpte ett antal år i taget och måste alltså förnyas med jämna mellanrum. Torparen ägde alltså inte vare sig marken eller huset. Kontrakten var i stort sett alltid väldigt krävande och man förundras över hur det var möjligt för torparen och hans familj att kunna leva upp till alla regler och krav som ställdes. Torpare är för övrigt det enda yrke som faktiskt är förbjudet enligt lag sedan 1943. Lagen gäller fortfarande…
En backstuga var av betydligt enklare slag. Här fick backstusittarna klara sig bäst de kunde. Man kan säga att de bodde där på nåder. De hade tak över huvudet, inte mycket mer. Det var den tidens sätt att ”ta hand om” de mindre bemedlade. Om de var arbetsföra fick de slita hårt för gården på vars mark de bodde. De hade egentligen inga som helst rättigheter.
Så fanns även soldattorpen. Här var det andra villkor som gällde. Inte så att soldaten var särskilt välbeställd eller hade det så förspänt men han hade i alla fall vissa rättigheter. Det var kronan, dvs staten, som såg till att han hade det någorlunda anständigt på sitt lilla torp. Han hade rätt att bruka mark och att få viss "service" av roten. En rote var ett antal gårdar som tillsammans ansvarade för en soldat och ett soldattorp. En stor by med många gårdar bildade flera rotar. En liten by hade bara en rote. De flesta byar i socknen hade soldattorp. En del ett; andra tre. Man ska komma ihåg att soldaten hade en hel del skyldigheter också; inte minst mot kronan. Det var regelbundna exerciser och mönstringar. Blev det krigssituation var det bara att dra iväg. Man blev också kommenderad till arbete runt om i landet. Det mesta av Göta kanal byggdes t ex av svenska soldater i början av 1800-talet.
I den förteckning över torpen som följer finns en del fastigheter medtagna som nog många skulle beteckna som riktiga gårdar. Det beror på att dessa ursprungligen uppstått som just torp och sedan utökats så att de till slut kommit att få gårdsstatus med hemmantal och egen fastighetsbeteckning. Ett bra exempel på detta är Lergravan under Drageryd som började som enkelt torpställe runt 1750.


HISTORIKEN SAMMANSTÄLLD AV OLA STRÖMBOM


Tabell 1

Utgår från torpets namn i första kolumnen. I andra kolumnen ser man i vilken by det låg/ligger. I tredje kolumnen finns allmänna noteringar. Observera att tabellen endast visar torp under det som idag är Högsby socken. Socknen var tidigare betydligt större. Fågelfors avsöndrades och blev egen socken 1880. Långemåla avsöndrades och blev egen socken redan 1732.
I listan finns noteringar. Om det t ex står "Bekr. 1779" innebär det inte att det per automatik är första gången torpet påträffas i handlingar. Det får ses mer som en hänvisning. Det används också en del förkortningar; alla dessa skrivs med stora bokstäver.

DB=dombok   BU=bouppteckning   HF=husförhörslängd   DÖ=dödbok   JB=jordebok    ML=mantalslängd VB=vigselbok   FB=födelsebok

Klickar du på symbolen så visas bild relaterad till torpet.
Klickar du på symbolen så visas dokument relaterat till torpet.

De positionsangivelser som finns i tabellen anges i systemet SWEREF 99 TM. Positionen är satt utifrån boningshusets läge så gott vi kunnat. En mindre felmarginal kan finnas. OBS att när by står angiven som "Berga" så menas Berga gård/säteri strax söder om Högsby samhälle. Blanda inte ihop detta med Berga samhälle. En hel del av torpplatserna är markerade med små skyltar. Dessa sattes i huvudsak upp under 1970- och 80-talet. De kan ibland vara svåra att hitta idag eftersom mycket har växt igen. I vissa fall har skyltarna försvunnit av olika anledningar. Vi kommer under 2021 att börja arbetet med att sätta ut nya skyltar där det behövs.

Husets namn By Noteringar, position etc.
Aboda kvarn Aboda
Albertslund ? Ej identifierat
Alebo bro Alebo
Alebo torp Alebo
Amanda Erikssons Berga Backstuga nära Jämmerbo Pos: N 6336309, E 564651
Amundstorp Alebo Stora Alebo
Amundstorp Gillberga
Anneberg Melby även som Ärnaberg
Annebergstorpet Melby trol. samma som ovan
Annelund
Applehult Berga
Applehult Drageryd Pos: N 6344541 E 560039
Arbylund Valåkra
Arvesjötorp Kolsrum Troligen Kolsrum. En Flink bor där 1738
Askefällan Drageryd
Askemåla Drageryd Möjligen samma som ovan
Avesjö Mjösebo Bekr. 1777
Bakstugan Granhult
Baronhultet Berga HF 1810. Tidigare kallat Hultemåla Pos: N 6336704, E 567130
Basebo torp Basebo
Bergalund Drageryd
Bergamo Drageryd Pos: N 6344884 E 559823
Bergkvists Kolsrum Pos: N 6335014 E 560020
Besebacke    Hanåsa Stora Hanåsa
Besebacke Valåkra eg. Yttre Valåkra
Betlehem Kolsrum Pos: N 6335103 E 559761
Bjärshult torp Bjärshult
Bjärshultemåla Bjärshult
Björkedal Gussemåla Pos: N 6334344 E 558392
Björkelund Granhult
BjörkelundVirstad
Björkemåla Granhult
Björkemåla Torp
Björnehult Massemåla Pos: N 6332410, E 555761
Björnstorp Åsebo Bekr. redan 1669 Pos: N 6334303, E 568544
Björnstugan Ekeby 3 Pos: N 6332694, E 563148
Blankekvarn Drageryd omnämnt redan 1355 som "mola Blankä".
Blankelid Drageryd
Blankeström Drageryd Kan möjligen ha legat på Forsaryd
Blombacka Åsebo Tidigare Svinehorvan. Pos: N 6333638, E 568503
Blommekulla Kolsrum 2 Pos: N 6329956, E 556160
Blommekulla Tortebo
Blomstermåla Kolsrum 4 Tid. Ugglehult. Pos: N 6330239, E 556151
Bohult Basebo
Borgen Mjösebo
Borrebacke Hanåsa Pos: N 6339427,E 564181
Bortom Valåkra Se Karlshamn
Bovik Basthult Pos: N 6327552 E 563758
Bredablick Ej identifierat.
BroddehägnetDragerydNära valåkragränsen, norr om grustaget.
Brohult Ej identifierat men omn. redan 1635
Brostuvan Kolsrum
Brotorp Strömsnäs Senare Brotorpet
Brotorp Öjemåla
Brunnsberg Drageryd Även Brunsberg. Pos: N 6342400, E 555977
Brunnsholm Drageryd Även Brunsholm. Pos: N 6342602, E 555550
Brunshorvan Drageryd
Bråten Mjösebo
Bråten Åsebo Pos: N 6335381, E 569025
Brännekärret Virstad Låg under Vekebo
Bäcken Hanåsa Även kallat Fällan
Bäcketorp Högsby
Bäckhult Basebo
Bäckhult Högsby Nära Klebo. Pos: N 6338832 E 566687
Christinedal Granhult
Christinelund Hanåsa Pos: N 6337994 E 562899
Christopherstorp Basebo
Dalen Drageryd
Dalhem Drageryd
Dalhem Kolsrum Vid Arvesjö, östra sidan. Pos: N 6330112 E 558006
Dalhem Åsebo Pos: N 6334303, E 568544
Darrekulla Kolsrum 2 Pos: N 6333007 E 558422
Dortemo Melby
Drageryd horv Drageryd Troligen identiskt med Horvet under Drageryd
Dragerydsmåla Drageryd Bekr. 1659
Drakenäs Kalvenäs Omnämnt redan 1578
Dumpan Drageryd Soldattorp 72 eller 73
Dumpemo Drageryd
Dumpeström Drageryd Omnämnt redan 1445
Dumpestuvan Drageryd Möjligen identiskt med något ovan
Ebbetorp Holmen
Ebbetorp Åsebo Troligen samma som ovan Pos: N 6335647 E 567957
Eckerhult Granhult
Ekeberga Klebo Även som Ekeberg Pos: N 6339910 E 566316
Ekelund Mjösebo
Ekelund Högsby Tidigt namn på Ljunghällan (1799)
Ekerots torp Ekeby
EkesdalKolsrum 2Pos: N 6333660 E 558560
Ekeshäll Mjösebo Pos: N 6330384, E 554327
Ekhult Granhult
Eliastorp Ej identifierat, omnämnt redan 1687.
Elmhultsbro Gillberga
Elmingehyltan Ej identifierat, bekr. 1870.
Ernehult Staby BU 1812
Espemaden Mjösebo Bekr. 1805
Esphult Mjösebo Bekr. 1731
Flinketorpet Kolsrum Bekr. 1734. Kan vara samma som Arvesjötorp eller Sjötorp.
Forsbäcken Berga Pos: N 6336503, E 565062
Fredriksdal Lilla Kolsrum Pos: N 6332694, E 559317
Fredriksdal Stora Kolsrum Pos: N 6332720 E 559477
Fridhem Drageryd Pos: N 6341911, E 555869 I Blankan, motsv. soldattorp 74.
Fridhem Släthult
Fröjdekulla Granhult Pos: N 6345023 E 567623
Frövi tegelbruk Frövi BU 1840
FällanHanåsaDB 1760, även kallat Bäcken.
Fällan Mjösebo Bekr. 1791 Pos: N 6330284, E 554580
Fällan Solberga BU 1810
Fällan Virstad
FällanMassemålaPos: N 6332504 E 557353
Fällan Åsebo Backstuga
Galtedal Drageryd 5 Bekr. redan 1695
Galtedal Valåkra Soldattorp 78 eller 79.
Gatan Kolsrum
Gatebäck Gillberga DB 1779
Gjutemåla Drageryd 2 Även skrivet Jutemåla.Pos: N 6345179 E 557800
Glastorpet Berga 3 Bekr. 1726, fd Smedtorpet anlagt före 1680.
Pos: N 6333962, E 565794
Granhult sågkvarn Granhult
Granhultsmåla Granhult DÖ 1653
GrindarumKolsrum 2Pos: N 6333666 E 558712
Grinderum Elsabo Bekr. 1791
Grindstugan Kolsrum Möjl. nära Grindarum. I så fall även kallat Skruvstugan.
Grindstugan Odensvi HF 1789. Okänt läge.
Gryssebohägnen Melby Berkr. 1796. Pos: N 6341626 E 560983
Grytet Mjösebo DB 1771
Gräsdal Mjösebo
Gräslyckelid Drageryd 5 Bekr. 1798. Pos: N 6344046 E 55751
GröndalDragerydVid valåkragränsen, N om grustaget.
Gröndal Klebo Pos: N 6339710 E 567403
Gröndal Mjösebo
Grönhult storaMassemåla 2VB 1741,1751, 1777. Blev senare Gröntan.
Grönhult lillaKolsrum 2Pos: N 6330942 E 555848
Grönhyltan Kolsrum BU 1853
Grönlid Kolsrum Troligen samma som Lilla Grönhult.
Grönlid Mjösebo Pos: N 6330048, E 554423
Grönlund Torp 1
Grönlund Kolsrum Pos: N 6333019, E 559602
GröntanMassemåla 2Tidigare namn Stora Grönhult. Pos: N 6331200 E 555689
Gubbemåla Ruda
GuldkullenDragerydÄven som Kullen
Gåsemåla Kolsrum
Gåsemåla Kolsrum 4 DÖ 1676, 1677, 1777
Gåsemåla Massemåla BU 1811
Gåsemåla Odensvi
Gölen Kalvenäsmåla
Göltorpet Släthult 1
Gösjökulla Valåkra 6
Hageby ej identifierat
Hagemåla Massemåla Pos: N 6332593 E 557971 Brann ner 1964.
Hagen Drageryd 3
Hagen Åsebo Pos: N 6334723, E 568609
Hagenäs Torp 2-3 Bekr. 1799
Hagetorpet DB 1688, FB 1692, DÖ 1720, DB 1726. Ej identifierat.
Hallakulle Hanåsa BU 1856
Hampekulla Ruda
HanebergDragerydNära valåkragränsen.
Hanåsa horv Hanåsa
HolmenBergaTidigare under Libbeböle och Åsebo. Pos: N 6332708, E 567112
Horseberg Odensvi Bekr. 1777
Horseberg Torp
Horvan Ruda
Horvet Drageryd
Horvet Hanåsa Soldattorp 83 Pos: N 6339090 E 562377
Hulehorvan Melby Osäker stavning. BU 1836
Hultemåla Berga Senare kallat Baronhultet
Hultemåla Bjärshult
Hultemåla Drageryd 2
Hultet Kolsrum Även som Hultstugan, Hultehägnet Pos: N 6332037, E559200
Husartorp 63 Ruda
Husartorp 64 Sinnerbo
Husartorp 65 Kisebast I Fågelfors socken
Husartorp 66 Släthult Kallades Västerslätt i äldre tid. Blev senare Nylund
Huseby horv Huseby BU 1857
Hushorvan Mjösebo Bekr. 1767
HäggemålaSkruvshultJB 1613 samt många ställen därefter
HäggestuganDrageryd 5Bekr. 1779. Fanns två hus vid Häggestugan
HäktmakaretorpetMjöseboBekr. 1778, kallas Häktetorpet 1793 Pos: N 6330839, E 550834
HällenMjöseboBekr. 1777
HällenTorpBekr. 1799
HällerumMassemåla 2Bekr. 1783 Pos: N 6333008 E 556235
HällerydDrageryd 2Pos: N 6345249 E 558194
HässleåsHanåsa
HästefällanMelbyBekr. 1813
HögalidTortebo 1
HöghultVirstadDÖ 1691, 1734. Soldattorp 1838
HögsborgDrageryd 2Pos: N 6341880, E 555984 I Blankan.
HökamålenSkureboBekr. 1692 soldattorp 67
IngemarsmålaStabyBekr. 1447, JB 1586 samt därefter
Ivars stugaStaby 8Pos: 6330464, 559562 Här bodde "Ivar på skogen" till 1954.
JohannesbergHanåsa
Jonas Stolts stugaHanåsa Pos: N 6338391, E 561889
JonolselannetDragerydS om vägen mot Blankan.
JutemålaDrageryd 2Även som Gjutemåla. Pos: N 6345179 E 557800
JämmerboBergaFattigstugan, även skrivet Jämnabo. Flyttad till Trollberget
i Högsby 1951. Pos: N 6336235, E 564618
JämmerbostuganBergaCa 200 m NO om Jämmerbo. Flyttad till Ruda samh. 1910.
Pos: N 6336400, E 564730
Kaggemåla/målenSläthultOmnämnt 1638, 1639, 1746, 1807
Kalle Jarls stugaMassemålaPos: N 6332880 E 557211
KalvehorvanÅseboOmnämnt 1726, 1730
Kalvenäs torpKalvenäsVB 1751
KalvenäsmålaKalvenäsDÖ 1651, 1658, 1665
KalvhagenBergaKallat Åkerhagen på 1850-talet. Pos: N 6335974, E 564112
KarlshamnValåkrase Bortom
KilenTorp 1
KilenHögsholmMöjligen samma som ovan.
KlackenKolsrumPos: N 6334780 E 560301
KlinteforsAboda
KlosterKolsrum 1Pos: N 6330229 E 558486
KnäbäckVirstad 2-3BU 1835
KohagenMassemåla 1130 m N om Fällan. Även som Skräddarhägnen.
Pos: N 6332622 E 557386
KoskrämmanValåkra Omnämnt 1798, 1807 men ej identifierat
KrubbetorpÅsebo
KrukmakaretorpetHanåsaBU 1744
KrukmakaretorpetSkruvshultOmn. 1785
KråketorpetDB 1656 ej identifierat
KullenBergaKallas först Nytorpet
KullenGranhult 2
KullenVirstadbackstuga 1859
KulltorpStaby 2Pos: N 6333201, E 560766
KulltorpValåkra 2
KvarntorpVirstad 5
KvillebroOdensviäven skivet Qvillebro
KvillehultDrageryd 2Pos: N 6342021, E 555917 Äldre hus fanns bakom.
KvillemålaDrageryd 5Pos: N 6342876, E 555928
KyllefällaSläthultPos: N 6341372 E 0568542
KyllshorvaBergaPos: N 6338281, E 567729
KällanRuda
KälltorpVirstad 1
KämpekullaBergaomn. 1759
LarsbergBjärshultBU 1862
LejonsdalHusebyPos: N 6337108, E 563876
LekaremålaDragerydäven Lekaretorpet, omn. 1672-1759
LergravenDragerydäv. Lergräva, anlagt ca 1750 Pos: N 6344086 E 559911
LerhagenDrageryd
LerslättenGillberga 1omn. 1779
LillsjöhorvDrageryd 1
LillsjömålaDrageryd 1Även som Lilla Sjömåla. Pos: N 6344132, E 559437
LindekullaOdensviomn. 1808. Pos: N 6333220 E 555726
LisestuganKolsrum 1Nära Nybo, hörde till Nybo. Pos: N 6329660, E 556232
LjungbackaKolsrumPos: N 6332913 E 558190
Ljunghällan lillaHögsbyPos: N 6340229 E 565500
Ljunghällan storaHögsbyPos: N 6340070 E 565369
LundmanstorpVirstadomn. 1798
LuskåsMelbyomn. 1764, på gränsen Melby/Valåkra
LustgårdenKolsrumomn. 1826, BU 1845 troligen samma som Paradiset
LyanKalvenäsomn. 1800, ev. på Granhult
LyckenäsKalvenäsomn. 1777
LångehorvaHammarbyPos: N 6331731 E 561472
LångehorvaStaby 1Pos: N 6331798 E 561397 Kallades tidigare Virehult
LånghultemålaLånghultDÖ 1650, VB 1652
LövdalDrageryd
LövdalKisebastäven Nybygget
LövhällMellby
LövsalenSläthultHette eg. Karlsborg. Byggt tidigt 1900-tal.
MaskhagenHögsbyDÖ 1805, skrivet som lägenhet
MellekullaMelby
Melröstuppf. 1634 som kronotorp
MossebackaMassemålaIntill äldsta skolhuset. Pos: N 6332981, E 558054
MosseboHusebyPos: N 6336669, E 563627
MosseboVirstad 5
MossenHammarbyPos: N 6332810, E 562542
MossenMelby
MossenVirstad 2-3
MostuvanHanåsa1620 risbygge
MostuganÅsebo
MotorpKolsrum 3-4BU 1804 N 6332005, E 558994
MålehagenSläthultBU 1830
MålenHorkarlsmålaDÖ 1687
MålenKalvenäsmålaDÖ 1678
MålenSläthultomn. 1759
MörkanVirstad 4Pos: N 6337940 E 556471
MörkebäckKolsrumIdag under Odensvi. Pos: N 6334777 E 558595
NabbenValåkraBU 1842
NjutemålaDrageryd 2Se Jutemåla
NorjeHammarbyomn. 1668-1742, ev. även senare
NorrhultHusebyförst omn. 1690, soldattorp 86 Pos: N 6336317, E 562916
NyboDrageryd 1Mellan Nyhägnen & Stensö.
NyboKolsrum 1Tid. Storängsfloen. Pos: N 6329681, E 556417
NyboMelbyPos: N 6341314 E 561635
NyboTortebo 1
NyboÅseboPos: N 6334676, E 568859
NyborgValåkra 4-5
NyborgSläthultNära husartorpet. Nedbrunnet.
NybyggetBerga 3DÖ 1699 Pos: N 6334687 E 565182
NybyggetGranhult
NybyggetMjösebotidigast omn. 1791
NybyggetStaby 2
NybyggetTrånshult
NybyggetVirstad 2-3
NybyggetÖjemåla
NybyggetKisebastäven som Lövdal
NybyggetSjötorpäven som Sjönäs
NyemålaDrageryd 2även Nymåla, "Skrålehie". Pos. N 6345384 E 559492
NyemålaKalvenäs
NyemålaLånghultomn. 1777, 1793
NyemålaRudaVB 1749
NyemålaStaby 3
NyhagenGösebo omn. 1797
NyhagenMassemålaPos: N 6332940 E 556916
NyhagenRudaomn. 1766
NyhägnenDragerydomn. först 1786
NykärrshorvetKolsrum 2Flyttat till Ljungbacka. Pos: N 6333723, E 558301 (urspr. läge)
NylundMjösebo
NymålaOdensviBU 1813
NymålaSläthult 1
NymålaVirstad 2-3Pos: N 6336522 E 554697
NynäsKolsrum 1Bebott från 1799. N 6331802, E 559406
NystuganKolsrum
NystuganRuda
NytorpEkeby
NytorpGillberga (?)Omn. 1679, DÖ 1684, en soldat Per finns här 1688
NytorpHögsby
NytorpKolsrumBU 1843
NytorpMelby
NytorpMjösebo
NytorpetBergaSenare kallat Kullen
NytorpetMassemålaomn. 1783
NyttorpHögsbyPos: N 6340210 E 566199
NäsetEkeby
NötebäckshultNötebäckshultLagt till prästgården 1625
OdensbroDÖ 1763 Ej identifierat.
Odensvi kvarnOdensviHF 1789
OdensvilundOdensviPos: N 6337039, E 560560
OlehålDragerydBackstuga eller koja. Ska ha legat strax söder om Lillesjön.
Olofstorp?omn. 1675
OrmstuganKolsrumNära Östrahult Pos: N 6331962 E 558320
PalmhultDrageryd 2Pos: N 6345557 E 559840
ParadisetKolsrumPos: N 6334965 E 560900 ungefärlig position (inom 30m)
PermangsehägnetDragerydNära Lerhagen.
PersdalHanåsaPos: N 6340334 E 563033
PersdalValåkra 2
PersholmValåkra 2
PetersborgDrageryd 2Pos: N 6345529 E 557947
PilenBerga 3skrevs även Piltorpet Pos: N 6334121 E 565427
PukedalKolsrum 3-4N 6331567 E 558490
PölenKalvenäsomn. 1804
QvillehultDrageryd 2se Kvillehult
QvillemålaDrageryd 5se Kvillemåla
RisbyggetDrageryd 5
RisbyggetVirstad
RosenbergOdensvinot. 1777, 1785
RosendalÅsebo
Ruda slättRudanot. 1693, 1695
RudvallaRuda
RyckhultValåkra
RyningsholmDragerydÄven som Ryngsholm. Trol. bytt namn.
RyssholmValåkra
RyttaretorpetSinnerbonot. 1803
RävemålaRudanot. 1647, 1662, 1766
RödkärretVirstadPos: N 6337692 E 556355
SandebergKolsrum 1Pos: N 6329861 E 558336
Sanden?not. 1660, 1693, 1696
SandboEkebyBU 1860
SandboRudaBU 1828
SandgatanValåkra 3
SandhorvanMelby
SandhorvanRudaDB 1801
SandhorvanSläthult 2not. 1780, 1788 även kallat Nyemåla
SandhorvanÅsebo
SandtorpetBasebo
SandvikHammarby
Saras hägneKolsrumNära Darrekulla. Pos: N 6332969, E 558383
Saras stugaStabyPos: N 6330684, E 559395
SarvenTorpnot. 1799
SchantzekullenDragerydNära Lerhagen.
SiggehorvaHögsbynot. 1776Pos: N 6339015, E 564347
SilverbäckHögsbyPos: N 6338885 E 564772
SinnerhultStaby 1Pos: N 6329453, E 558764
SinnermålaHammarby 2Pos: N 6329484 E 560895 not. 1776, 1805
Sinnershult lillaStaby
SinnersmålaEkeby 3
SinnersmålaGösebonot. 1778, 1809 byggt 1756
SinnernäsEkeby 2, 4DB 1746, 1752, 1759 Pos: N 6328596 E 562825
SjöboKolsrum 2DB 1723, 1736, 1777 DÖ 1701
SjöboValåkra 2
SjöboKolsrum not. 1734 Även som Flinketorpet. Möjl. samma som något nedan.
Sjöbo lillaKolsrum 2Pos: N 6331323, E 557369
Sjöbo storaKolsrum 2
SjöbotorpetKolsrum 2Intill Lilla Sjöbo. Pos: N 6331353, E 557386
SjöfällanTortebo 1
SjöhorvanHanåsaDB 1774
SjöhorvanValåkra
SjökullaGösebo
SjökullaMjösebonot. 1749
SjökullaOdensviDB 1796
SjönäsSkurebonot. 1785
SjöslättMelby
SjöslättValåkra 4, 5not. 1752, 1756, 1758
SjötorpetKolsrum 3not. 1777
SjöuddenValåkra 4, 5not. 1804 Kallat Ävjan tidigare. Pos: N 6340540 E 562634
SkansbackenStabyHF 1789
SkansenStabyHF 1789
SkansholmStabyDB 1723
SkogsportenVirstad
SkomakaretorpetKolsrum 2
SkomakaretorpetMassemålaomn. 1779 Pos: N 6332243 E 558151
SkomakaretorpetRudaomn. 1777
SkruvshultemålaSkruvshultDÖ 1690
Skruvshult torpSkruvshultDB 1735, 1746. (krukm. Jonas Hansson)
SkräddarestuganKolsrum Pos: N 6333586, E 559456
SkräddaretorpetÅseboDB 1662, 1680
SkräddarhägnenMassemåla 1Även kallat Kohagen. Pos: N 6332612 E 557381
SkyttefällaMelbyomn. 1785
SlaktaretorpetDragerydVid vägen upp mot Palmhult, V sidan.
SläthultemålaSläthultDÖ 1640, 1652, 1662. Äskebäck 1746
SläthulttorpSläthultomn. 1702
Smedbo storaEkeby 3Pos: N 6331403, E 563974
Smedbo lillaEkebyPos: N 6331149, E 563674
SmedtorpRuda
SmedtorpetBergaKallas senare Glastorpet
SmällegrindValåkra
SmällenValåkra
SmällenKolsrumPos: N 6334791 E 560483
SnorkhagenKolsrumGammalt namn på Hagemåla Pos: N 6332593 E 557971
SnugganHanåsa
Solberga torpSolbergaDB 1734
Soldattorp 61MassemålaPos: N 6332593, E 557910
Soldattorp 66Tortebo 3
Soldattorp 67SkureboSe Hökamålen
Soldattorp 75Släthult
Soldattorp 82Hanåsa
Soldattorp 83HanåsaSe Horvet
Soldattorp 84HanåsaSe Åhagen
Soldattorp 86HusebySe Norrhult
Soldattorp 87BergaUrspr. Bondeberga soldattorp Pos: N 6335850, 564336
Soldattorp 88BergaUrspr. Bondeberga soldattorp Pos: N6335854, 564303
Soldattorp 89Hammarby
Soldattorp 90Hammarby
Soldattorp 93StabyBU 1839
SolebergDragerydMellan skolan och Stenkullen.
SpångGösebonot. 1745, 1767, 1787
SpånghagenGösebo
StenbergSläthultPos: N 6340797 E 566909
StendalenÅseboPos: N 6334216, E 568662
Stenshult storaHanåsa
Stenshult lillaHanåsa
StenstuganStabyPos:
StenstuganÅseboPos: N 6334277, E 568422
StensöDrageryd 2
Stina Kvarts stugaEkebyPos: N 6333428, E 563391
StockebäckenMelbynot. 1801
StockhorvanKolsrum 3-4Pos: N 6333694 E 558904
StormossenMassemålaPos: N 6332064 E 556203
StorängsfloenKolsrum 1Tidigt namn på Nybo.
StrandtorpetGösebo
StrömsholmDrageryd 4
StrömsnäsBerganot. från 1726-
StubbhultStabyomn. 1694
StugerumMelby
SundetEkeby 3Pos: N 6328614 E 561858
SvanelundHusebyPos: N 6336763, E 564442
SvansmålaÅseboDB 1738
SvarthemKolsrum 2not. 1796. Pos: N 6331628, E 556896
SvenstorpGranhult
SvinehorvanÅseboomn. från 1718, blev sedan Blombacka
SvinteboBerganot. 1679- Pos: N 6336266, 567976
SågaretorpetRudaDB 1637 och framåt
SågbackenStaby 1Pos: N 6328964 E 560479
SågkvarntorpetGranhultnot. 1812
SågtorpetOdensvi
Söreberg storaHögsbyN 6339110 E 565642
Söreberg lillaHögsbyN 6339115 E 565855
SörebergVirstad
TingtelebackeHusebyligger vid Tingebro
TingstelsfällanMelbynot. 1804
ToredalStaby 2BU 1862
TorehultStaby 1N 6329869 E 560140 Brann 1850, nytt hus 1850-tal.
Torshult vaktstugaStaby
TranehällStaby 2
TrippenOdensviBU 1811, även skrivet Trippeln
TrändanStaby 1[1] Pos: N 6328799 E 550323
TrändebroMjöseboäven som Trändetorpet
Trändeholm 1Staby 1not. 1697- Pos: N 6328950 E 559944
Trändeholm 2Staby 1Pos: N 6328963 E 559918
TrändemålaStaby 2
TullenBasebonot. 1787
TullenElsabo
TvinghultÅsebo
UgglehultKolsrumSe Blomstermåla.
UggleklintValåkra
UlrikstorpRuda
VekeboVirstadnot. 1764
VenatorpetTorp 2-3även som Hvenatorpet
VenefällanTortebo 3även som Hvenefällan
VenehultTortebo 1verkar nytt 1776, även som Hvenehult
VirehultStaby 1Se Långehorva
VirstadlundVirstadnot. 1798
VirstadmålaVirstadBU 1815, DB 1802 (torp. Daniel Andersson)
Virstad skogVirstadBU 1794
VretenKolsrumPos: N 6333676 E 559486
VästerslättSläthultGammalt namn på Släthults husartorp
Västra KullaRuda
Yttre KullaMjösebo
ÅhagenOdensvi
ÅhagenHanåsaSoldattorp nr. 84 Pos: N 6337852 E 560859
ÅkeboSkruvshultstår som backstuga 1842
ÅkerhagenBerga 2samma som Kalvhagen
ÅkerydRuda
ÅkärretStaby 1Pos: N 6328796, E 558297
ÅtelsbroRudaomn. 1718 och framåt, 1739 finns en Lars Brun där
ÅtorpetStabyDB 1719, not. 1745, 1752, 1789
ÄdeldalKolsrum 3-4Pos: N 6335068 E 559878
ÄlgsjökullaValåkra 3
ÄnghagenSkurebo
ÄskebäckSläthultnot. 1757, Släthultemåla före 1746
ÄsphultMjöseboPos: N 6329819, E 554980
ÄvjanValåkranot. 1783, blev senare Sjöudden
ÖrnmossenVirstadBU 1874
Örås?1736 finns en Lars Jonsson där
Östrahult lillaKolsrumIntill Östrahult S, revs/flyttades ca 1905.
Östrahult storaKolsrumPos: N 6331848 E 558280
.
.